Webhosting Onlinebackup SSL certificaten

Hostcorrect.nl | Algemene voorwaarden

Versie: 151030

Artikel 1. Definities
1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
1.2 Provider: het bedrijf Hostcorrect, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09162346.
1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met provider de overeenkomst heeft afgesloten.
1.4 Overeenkomst: elke afspraak of overeenkomst tussen opdrachtgever en provider.
1.5 Partij(en): Partij(en) bij de (te sluiten) overeenkomst.
1.6 Nettiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855
      (ftp://ftp.ripe.net/rfc/ rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
1.7 Website: de website op het adres www.hostcorrect.nl.
1.8 Domeinnaam: een combinatie van tekens die ter identificatie van een computer op internet dient.
1.9 Netwerk: de communicatieapparatuur, aansluitingen en verbindingen waarmee een computer kan
communiceren met andere computers, via met name maar niet uitsluitend het internet.

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering
2.1 Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van provider zijn deze Algemene Voorwaarden van
toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2 Indien opdrachtgever voor of bij het sluiten van de overeenkomst bepalingen of voorwaarden stelt die
afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor provider alleen bindend indien en
voor zover deze door provider uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Provider is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.
Artikel 3 Communicatie
3.1 De door provider ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als
bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door opdrachtgever.
3.2 Waar in de overeenkomst van ‘schriftelijk’ wordt gesproken, kan worden volstaan met e-mail mits de
authenticiteit en integriteit van deze e-mail in voldoende mate vaststaat.

Artikel 4. Verplichtingen / rechten Provider
4.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert provider dat zij de overeenkomst zal
uitvoeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
4.2 Provider zal zich, voor zover redelijkerwijs van hem verlangd kan worden, inspannen om de
overeengekomen producten en/of diensten te leveren en in stand te houden gedurende zeven dagen
per week en 24 uur per dag.
4.3 Provider zal zich inspannen in om in geval van het niet beschikbaar zijn van producten en/of diensten,
door storingen, onderhoud of andere oorzaken, opdrachtgever te informeren over de aard en de
verwachte duur van de onderbreking. Deze informatie zal middels de website dan wel per
elektronische berichtgeving worden verstrekt.
4.4 Provider behoudt zich het recht voor haar systemen tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van
onderhoud, aanpassing of verbetering van de systemen van provider. Provider zal een dergelijke
buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en opdrachtgever
tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Provider zal wegens
zodanige buitengebruikstelling van de systemen nimmer tot enige schade jegens opdrachtgever
gehouden zijn.

Artikel 5. Verplichtingen / rechten Opdrachtgever
5.1 Opdrachtgever stelt provider steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam,
adres, e-mail en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
5.2 Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen
van Nederlands recht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen materiaal dat
• smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is,
• inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen
auteursrechten, merkrechten en portretrecht,
• een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar
niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens
van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie,
• hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan opdrachtgever weet of moet weten dat
die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden,
• ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat,
• kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat,
5.3 Het opslaan en verspreiden van erotisch of pornografisch materiaal is uitsluitend toegestaan wanneer
dit expliciet bij het sluiten van de overeenkomst is bepaald en uitsluitend voor zover dergelijk materiaal
in Nederland legaal opgeslagen en verspreid mag worden.
5.4 Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten van provider of internetgebruikers te hinderen of
schade toe te brengen. Het is opdrachtgever verboden processen of programma's op te starten
waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks provider, overige klanten van
provider of internetgebruikers hindert of schade toe kan brengen. Provider zal opdrachtgever op de
hoogte stellen van eventuele maatregelen ter preventie van hinder, overlast of schade.
5.5 Opdrachtgever vrijwaart provider van alle juridische claims met betrekking tot de door opdrachtgever
opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
5.6 Opdrachtgever zal zich houden aan de Nettiquette en aan eventueel door provider gegeven
aanwijzingen voor het gebruik van de geleverde producten en diensten.
5.7 Zonder toestemming van provider is het opdrachtgever verboden de door provider verschafte
gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
5.8 Provider heeft het recht het gebruik van de geleverde producten en diensten per direct en zonder
voorafgaande mededeling te beperken, niet of slechts beperkt te leveren, indien de opdrachtgever ter
zake van de overeenkomst een verplichting jegens provider niet na komt dan wel in strijd handelt met
deze voorwaarden.
5.9 Provider heeft het recht het gebruik van de geleverde producten en diensten per direct en zonder
voorafgaande mededeling te beperken, niet of slechts beperkt te leveren, indien tegen opdrachtgever
enige vorm van massale actie wordt ondernomen, zoals m.b.v. een zogenaamde botnet, welke de
(werking van de) server van Provider ernstig belemmert.
5.10 Opdrachtgever is gebonden aan de hoeveelheid dataverkeer zoals beschreven in de overeenkomst.
Bij overschrijding van deze hoeveelheid is provider bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen,
conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de website worden vermeld.

Artikel 6. Prijzen / Offertes
6.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden
opgelegd.
6.2 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen
van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
6.3 Provider behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk
één (1) maand voordat deze ingaan op de meest geëigende wijze aan de opdrachtgever bekend
gemaakt. Provider is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te
wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt
in de nieuwspagina's van de website. Een opdrachtgever die zich niet kan verenigen met deze
wijzigingen is bevoegd, in afwijking van deze voorwaarden, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de
wijziging, de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.
6.4 Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Offertes verliezen hun geldigheid 30
dagen na de datum van verzending, tenzij de offerte anders vermeldt.
6.5 Indien blijkt dat de voor of bij het sluiten van de overeenkomst door opdrachtgever verstrekte
gegevens onjuist waren heeft provider het recht de prijzen hierover aan te passen.

Artikel 7. Overeenkomst / levertijd
7.1 De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop de aanvaarding van de overeenkomst door
provider is bevestigd.
7.2 De door provider opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt
aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Provider is, ook bij
een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat opdrachtgever hem schriftelijk in
gebreke heeft gesteld.
7.3 Na de totstandkoming van de overeenkomst zal provider zo spoedig mogelijk de overeengekomen
dienst(en) leveren conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van
opdrachtgever.
7.4 Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf,
heeft opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te ontbinden binnen
zeven dagen na oplevering van de dienst, tenzij opdrachtgever binnen deze periode al gebruik heeft
gemaakt van de Dienst.

Artikel 8. Gebruik van netwerken
8.1 Provider zal zich inspannen om te zorgen dat opdrachtgever gebruik kan maken van Netwerken die
direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van provider. Provider kan echter niet garanderen dat
deze Netwerken op enig moment beschikbaar zijn.
8.2 Aan het gebruik van deze Netwerken kunnen wettelijke en contractuele voorwaarden verbonden zijn.
Provider zal zich inspannen om opdrachtgever hierover tijdig te informeren.
8.3 Indien naar het oordeel van provider een gevaar ontstaat voor het functioneren van het Netwerk van
provider of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig
verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen,
Trojans en vergelijkbare software, is provider gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij
redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 9. Domeinnamen
9.1 Indien de overeenkomst (mede) strekt tot het bemiddelen bij het verkrijgen of gebruik van één of meer
domeinnamen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
9.2 Aanvraag, toekenning en gebruik van een domeinnaam is afhankelijk van en onderworpen aan de
geldende regels en procedures van registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet
Domeinregistratie Nederland. Provider vervult hierbij slechts een bemiddelende rol en kan geen
garanties verstrekken dat een aanvraag, toekenning of gebruik ook werkelijk mogelijk zal blijken.
9.3 Opdrachtgever vrijwaart en houdt provider schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het
gebruik van) een domeinnaam namens of door opdrachtgever.
9.4 Provider is niet aansprakelijk voor het verliezen door opdrachtgever van diens recht(en) op een
domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of
verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van provider.
9.5 Indien provider een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van opdrachtgever, zal
provider medewerking verlenen aan verzoeken van opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of
opzegging van deze domeinnaam.
9.6 Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor
aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.
9.7 Provider heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar
eigen naam te (doen) plaatsen wanneer opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming
van de overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat opdrachtgever in gebreke is en
uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke
ingebrekestelling.
9.8 In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van opdrachtgever is provider
gerechtigd de domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

Artikel 10. Reseller activiteiten
10.1 Indien de overeenkomst (mede) strekt tot het wederverkopen, -verhuren of anderszins tegen
vergoeding beschikbaar stellen (“Resellen”) van producten of diensten van provider door
opdrachtgever aan haar klanten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
10.2 Opdrachtgever handelt bij Resellen in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet
gerechtigd voor of namens provider overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of
vertegenwoordiger van provider is.
10.3 Opdrachtgever is vrij in de bepaling van haar aanbod en prijzen aan haar klanten, binnen de bij de
offerte aangegeven grenzen van provider.
10.4 Opdrachtgever dient haar klanten minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als provider
opdrachtgever oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde product(en) of dienst(en). Provider
kan verlangen dat opdrachtgever bewijs hiervan overlegt.
10.5 Een niet of niet tijdig betalen van klanten van opdrachtgever ontslaat opdrachtgever niet van haar
betalingsverplichtingen jegens provider.
10.6 Provider zal uitsluitend via opdrachtgever contact zoeken met klanten van opdrachtgever, tenzij
provider een dringende reden heeft om deze klanten direct te benaderen of opdrachtgever
toestemming geeft voor direct contact. (Dreigende) schade en overlast voor derden door activiteiten
van klanten is in ieder geval een dringende reden.
10.7 Opdrachtgever is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige handelsnaam,
merknaam, logo’s of tekens van provider te gebruiken met als doel gebruik te maken van de goodwill
of goede naam van provider voor werving van klanten door opdrachtgever. Opdrachtgever mag wel
op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt van producten en/of diensten van provider.
10.8 Opdrachtgever is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of nalaten via de
systemen of Netwerken van provider.
10.9 In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van opdrachtgever verkrijgt
provider het recht om klanten van opdrachtgever te benaderen, in te lichten, en eventueel over te
nemen.

Artikel 11. Rechten van intellectuele eigendom
11.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter
beschikking gestelde programmatuur berusten uitsluitend bij provider of diens licentiegevers.
Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of
anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere
materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
11.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken,
handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de in het eerste lid genoemde werken
te verwijderen of te wijzigen.
11.3 Het is provider toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur
dan wel websites. Indien provider door middel van technische bescherming de programmatuur heeft
beveiligd, is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
11.4 Opdrachtgever verstrekt hierbij provider een onbeperkte licentie om alle door opdrachtgever via de
systemen van provider verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren
op elke door provider geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is
ten behoeve van de nakoming van de overeenkomst door provider.

Artikel 12. Betalingsvoorwaarden
12.1 Opdrachtgever dient de door provider uitgeschreven rekening te voldoen via één van de op de
website aangegeven betalingswijzen.
12.2 Betalingen dienen ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is
opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege
in verzuim.
12.3 Alle voor provider uit de overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van
opdrachtgever.
12.4 Bij verzuim van betaling aan de kant van opdrachtgever is provider gerechtigd de vordering te laten
innen door een incassobureau.
12.5 Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop
verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als
gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en
incassobureaus.
12.6 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt
verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van
opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of
wordt ontbonden.
12.7 In bovenstaande gevallen heeft provider voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde
gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten,
onverminderd het recht van provider vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem
hierdoor mocht ontstaan. In het bijzonder heeft provider in deze gevallen het recht door
opdrachtgever opgeslagen of aangeboden websites, bestanden en/of e-mailadressen ontoegankelijk
te maken dan wel te blokkeren.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1 Provider aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel
blijkt.
13.2 De totale aansprakelijkheid van provider wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die
overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een
duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op
het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de
totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.
13.3 Aansprakelijkheid van provider voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs-)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is
uitgesloten.
13.4 Gezien het op de betrokken netwerken grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het
gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet opdrachtgever rekening houden met
het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Provider kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van
vertrouwelijke of geheime informatie. Provider is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door
derden van de gegevens die worden opgeslagen.
13.5 Buiten de in artikel 13.2 genoemde gevallen rust op provider geen enkele aansprakelijkheid voor
schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden
gebaseerd. De in artikel 13.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor
zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van provider.
13.6 De aansprakelijkheid van provider wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een
overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever provider onverwijld en deugdelijk schriftelijk in
gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en provider ook
na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten,
zodat provider in staat is adequaat te reageren.
13.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de
schade binnen 2 (twee) weken na het ontstaan daarvan schriftelijk bij provider meldt.
13.8 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die provider lijdt ten gevolgde van een aan
opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
13.9 Opdrachtgever vrijwaart provider voor alle aanspraken van derden.

Artikel 14. Overmacht
14.1 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het
internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie,
oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering,
brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat provider door zijn eigen
leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming
van de overeenkomst redelijkerwijs niet van provider kan worden gevergd, zal de uitvoering van de
overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de
overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot
schadevergoeding.

Artikel 15. Duur en beëindiging
15.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een minimale periode van twaalf maanden. Tenzij anders
overeengekomen wordt deze bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds automatisch
verlengd met één jaar.
15.2 Opzeggingen dienen tenminste 2 maanden voor afloop contractperiode plaats te vinden. Bij
tussentijdse beëindiging vindt geen restitutie plaats van betaalde gelden en kunnen aanvullende
kosten in rekening gebracht worden.
15.3 Indien opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze
voorwaarden niet nakomt heeft provider het recht alle met betrokken opdrachtgever gesloten
overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie
vereist is en onverminderd het recht van provider op vergoeding van schade, gederfde winst en
interest.

Artikel 16. Geheimhouding
16.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de
onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun
werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen
partijen.
16.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is
aangeduid.
16.3 Provider zal zich onthouden van kennisname van de inhoud van verzonden, ontvangen of opgeslagen
communicatieberichten en bestanden van opdrachtgever, tenzij kennisname redelijkerwijs nodig is
voor de nakoming van de overeenkomst, voor het goed laten functioneren van producten en/of
diensten of voor het nakomen van een wettelijke plicht van provider.

Artikel 17. Personeel
17.1 Opdrachtgever zal werknemers van provider die ten behoeve van de levering van producten en/of
diensten werkzaamheden ten kantore van opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden
ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
17.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen opdrachtgever en provider
voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van provider in dienst te nemen dan wel
op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van provider. Onder werknemers van provider worden in dit verband verstaan personen
die in dienst zijn van provider of van één van de aan provider gelieerde ondernemingen of die niet
langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van provider of van één van de aan provider gelieerde
ondernemingen waren.

Artikel 18. Wijzigingen AV
18.1 Provider behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
18.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een
termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van provider of per
elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden
doorgevoerd.
18.3 Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum
waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst ontbinden tegen deze datum of
op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
Artikel 19. Slotbepalingen
19.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
19.2 Verandering in management of rechtsvorm bij opdrachtgever of provider hebben geen invloed op de
overeenkomst.
19.3 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle
geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de
bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin provider gevestigd is.
19.4 Indien een bepaling uit de overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele
overeenkomst aan.
19.5 In gevallen zoals in het vorige lid bedoeld, zullen partijen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en)
vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de overeenkomst gestalte
wordt gegeven.
19.6 Contactgegevens
Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben
over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
Hostcorrect
Postbus 179
6960AD Eerbeek
info@hostcorrect.nl

Webhosting Onlinebackup SSLcertificaten Helpdesk Over Hostcorrect
Wat is webhosting
Webhosting pakketten
Domeinnamen
Domeincheck
Wat is Online back-up
Online back-up pakketten
Wat is een SSL certificaat
Domein validatie
Organisatie validatie
Uitgebreide validatie
Meest gestelde vragen
Downloads
Nieuws
Bedrijfsinformatie
Neem contact met ons op
Algemene voorwaarden
Referenties
Hostcorrect.nl | alle rechten voorbehouden